Oferta NPS

Zapewniamy:

– wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat,

– roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 6 letnich oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego (do 9 roku życia),

– realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

– profesjonalną organizację zajęć wychowania przedszkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,

– zajęcia rewalidacyjne (terapia zaburzeń mowy, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, AAC; zajęcia wspomagające rozwój sfery poznawczej,  emocjonalno-motywacyjnej  i społecznej; zajęcia rozwijające samodzielność osobistą i społeczną; zajęcia wspomagające rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną),

– realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

– udział w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej i rehabilitacji ruchowej.

Metody pracy:

– aktywizujące,

– praktycznego działania,

– słowne,

– oglądowe

– Alternatywne Metody Komunikacji (Makaton, PCS, piktogramy),

– Sensoryczna Integracja,

– muzykoterapia,

– logorytmika,

– techniki terapii  tańcem i ruchem,

– masaż dźwiękiem mis tybetańskich,

– trening widzenia,

– praca z komputerem i tablicą interaktywną,

– programy aktywności ,,Dotyk i komunikacja” M. Ch. Knillów,

– elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– stymulacja polisensoryczna,

– elementy metody Flortime i Son-Rise.

Ramowy plan dnia:

7.00

Otwarcie przedszkola

 

7.00-7.30

Zajęcia samoobsługowe w szatni i łazience.

 

7.30-8.45

Zabawy dowolne   służące realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy  organizowane z inicjatywy nauczyciela: dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, ruchowe.

Zajęcia dodatkowe: dogoterapia (poniedziałek).

8.45- 9.50

Zajęcia samoobsługowe:

– przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe),

– trening samoobsługi podczas śniadania,

– czynności samoobsługowe w łazience (mycie dłoni, twarzy, zębów).

9.50-10.20

zajęcia rozwijające aktywność dzieci z wykorzystaniem metod: Sensorycznej Integracji, pedagogiki zabawy, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

10.20-10.50

Zajęcia dydaktyczne związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego. Realizacja celów zawartych w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)

10.50-11.30

Zajęcia samoobsługowe:

– przygotowanie do II śniadania (czynności porządkowe),

– trening samoobsługi podczas II śniadania,

– czynności samoobsługowe w łazience (mycie dłoni, twarzy).

11.30-12.20

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu:

spacery, gry i zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe lub ogrodnicze.

12.20-13.00

Zajęcia samoobsługowe:

– przygotowanie do obiadu (czynności porządkowe),

– trening samoobsługi podczas obiadu,

– czynności samoobsługowe w łazience (mycie dłoni, twarzy).

13.00-14.30

Odpoczynek (relaksacja, bajkoterapia).

Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  zajęć rewalidacyjnych zgodnych  z rozpoznanymi potrzebami dzieci

i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia indywidualne w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET).

Zajęcia dodatkowe: religia (poniedziałek, piątek).

14.30-15.00

Pożegnanie dzieci. Czynności samoobsługowe w szatni.

15.00

Zamknięcie przedszkola.
Skip to content