Rekrutacja NPS

Zasady rekrutacji:

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie podania złożonego przez obojga lub jednego z rodziców/prawnych opiekunów, do którego załączono orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
  2. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor. Decyzja ma formę pisemną.
  3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia podania przy zachowaniu następujących zasad:
  • pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
  • w następnej kolejności przyjmuje się rodzeństwo dzieci już uczęszczających.
  1. W miarę wolnych miejsc  do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu całego roku.
  2. W przypadku wolnych miejsc, dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 – letnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, między innymi takich jak:

– matka lub ojciec samotnie  wychowuje dziecko,

– wobec matki i ojca dziecka orzeczono znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej,

– dziecko uczęszcza na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 864 37 09 lub w siedzibie Niepublicznego Przedszkola ,,Promyk Słońca”  ul. Rytwiańska 23, 28-200 Staszów.

Skip to content