O nas

Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,,Promyk Słońca” w Staszowie zostało utworzone 01 września 2016 r.

Jest przeznaczone dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niedosłuchem, niedowidzeniem oraz  dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Nasze cele:

– wspomaganie całościowego rozwoju psychofizycznego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;

– rozwijanie aktywności dziecka w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

– rozwijanie umiejętności samodzielnej eksploracji otaczającego świata;

– rozwijanie umiejętności społecznych;

– rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej;

– rozwijanie wrażliwości dziecka w tym wrażliwości estetycznej, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

– kształtowanie poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;

– zdobywanie  wiadomości   i umiejętności  istotnych w edukacji szkolnej;

– kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Nasze zadania:

– wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

– wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

– zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

– wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

– wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

– tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

– przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

– tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

– tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

– współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

– kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących   do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

– systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

– systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 Organizacja pracy:

–  przedszkole prowadzi oddziały specjalne, których ilość uzależniona jest od liczby dzieci i rodzajów niepełnosprawności dzieci,

– wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci w wieku 3-7 lat,

– praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę programową wychowania przedszkolnego i/lub programów autorskich zatwierdzonych przez radę pedagogiczną,

– godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, czas poszczególnych zajęć jest dostosowywany do możliwości psychofizycznych dzieci,

– przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe,

– czas trwania zajęć dodatkowych oraz zajęć prowadzonych poza podstawą programową,
w szczególności: religii, zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

– z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

– z dziećmi w wieku 5-7 lat około 30 minut.

Skip to content