Blog
mar 22

Niepubliczne Przedszkole Specjalne “PROMYK SŁOŃCA”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

prowadzi nabór do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego “Promyk Słońca” w Staszowie.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących w wieku 3-7 lat.

Przedszkole zapewnia realizację celów i zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Edukację, wychowanie i opiekę zapewnia wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie podania złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów), do którego załącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Więcej informacji w siedzibie PSONI Koło w Staszowie przy ul. Rytwiańskiej 23.

Skip to content